Q80 priset 2021

Q80-priset tilldelas en person som har varit en god förebild, som har banat väg för kvinnor, visat mod, nyfikenhet och generositet sam bidraget till förändring mot ett mer jämställt och jämlikt arbetsliv. Priset instiftades 1990 i samband med Q8Os 10-årsjubileum.
Q80´s externa pris 2020 har tilldelats Ewa Skoog Haslum. Det interna priset tilldelas Marianne Isakson på årsmötet den 8 april 2021. 

Extern pristagare 2020

Ewa Skoog Haslum tilldelas 2020 års externa Q80-pris för att ha brutit igenom ett glastak med stor symbolisk betydelse, både nationellt och internationellt, och för att hon i och med detta banar väg inom så många fler områden än vad som först syns på ytan.

Det sista manliga yrkesmonopolet i Sverige bröts 1989 då kvinnor inom militären slutligen fick tillträde till samtliga militära befattningar. Ewa Skoog Haslum har sedan sin värnplikt 1987 tagit sig hela vägen genom den militära hierarkin och visat att kompetens, makt och yrkesområde inte hänger samman med kön.

År 2020 utsågs Ewa Skoog Haslum till marinchef och konteramiral och blev därmed den första kvinnan att inneha en av de högsta posterna inom försvaret; som högsta chef över ett av de tre försvarsgrenarna armén, flyget och marinen. Svenska försvaret passerade då en viktig och historisk milstolpe. Ewa Skoog Haslum är en föregångare, möjliggörare och förebild för kvinnor inte minst inom försvaret, men kanske ännu mer för kvinnor och män utanför försvaret, då hennes gärning och karriär bryter upp stereotypa normer och föreställningar.

Ewas yrkesmässiga bakgrund:

Ewa Skoog Haslum gjorde sin värnplikt som radiotelegrafist ombord på korvetten Stockholm 1987 och har tjänstgjort som artilleriofficer, stridsledningsofficer och sekond och fartygschef.

I januari 2014 blev hon kommendör och chef för Fjärde sjöstridsflottiljen, en befattning hon innehade till dess hon den 1 december 2016 blev flottiljamiral och i mars 2017 vicerektor vid Försvarshögskolan.

Under perioden 2010–2017 tjänstgjorde hon en månad om året som adjutant till kronprinsessan Victoria. Från och med 21 februari 2020 utsågs Eva Skoog-Haslum av Sveriges överbefälhavare till ny marinchef. Hon är därmed landets första kvinnliga chef för en av försvarsgrenarna armén, flygvapnet och marinen.

Intern pristagare 2020

Marianne Isakson blev medlem 2017 och redan 2018 valdes hon in i styrelsen. Föreningen insåg snabbt vilken tillgång Marianne skulle bli för Q80. Marianne är en god förebild som är generös med sin omtänksamhet och sina gedigna erfarenheter. 2015 gick Marianne i pension, efter många år som HR-chef. Det var med den bakgrunden självklart för Marianne att axla rollen som medlems- och rekryteringsansvarig.

Marianne har ett starkt engagemang i framtids- och demokratifrågor. Hon talar ofta om sammanhangets och mötets betydelse, där vi kan växa genom att dela tankar, erfarenheter och inte minst nya idéer. Marianne har under våra event och nätverksträffar deltagit med en varm och smittande entusiasm och visat stor nyfikenhet för våra gäster. Hon har informerat om Q80s uppdrag och lyft värdet av att verka som en ideell förening.  Marianne är genuint intresserad av att bidra till att stärka interaktionen mellan våra medlemmar.

Marianne har tagit initiativ till fler olika aktiviteter i syfte att öka vårt medlemsantal. Hon har arbetat dedikerat och noggrant med uppgiften. Oförtrutet föreslagit nya idéer och möjligheter för Q80 att växa och få fler medlemmar. Marianne är en förebild som brinner för att skapa goda möten mellan kvinnor.

Marianne tilldelas Q80s interna pris för de insatser hon gjort i Q80 både som medlem och som styrelseledamot.

Tack Marianne!

Extern pristagare 2019

Stina Wollter

Stina Wollter tilldelas 2019 års Q80-pris för sin förmåga att beröra, synliggöra och berätta om kvinnors och människors kamp för ett eget berättigat tryggt utrymme i tillvaron.

Stina har via sina yrken som konstnär och radiopratare berört många människor. För Stina är mötet med människan centralt och hon vill att vi ska hjälpas åt med att både förstå och sortera vår tillvaro. Stina har en förmåga, utöver det vanliga, att bjuda in till samtal med en stor portion av att vara reflekterande och inte värdera en människas tanke och eller tankar. Stina har även sedan flera år verkat för kvinnor och kvinnans rätt till sin egen kropp.

Stina är en god förebild som generöst synliggör och delar kunskap och kompetens i syfte att hjälpa andra. Hennes mod att bjuda in till svåra samtal om sorg och död ger en medmänsklig värme till våra liv. Stinas sommarprat från 2019 är ett lysande exempel vad hennes förmåga till förståelse, sortering och mängder av kärlek gör för mänskligheten. Foto: Johanna Fellenius

Fanny Widman

Fanny Widman tilldelas 2019 års Q80-pris för sitt arbete med podden Fannys Förebilder. Under 2019 har Fanny Widman med sin podd nått tusentals lyssnare med ett innehåll som bidrar till både upplysning och förändring.

Efter att ha blivit frustrerad av bemötanden och förväntningar hon fick på sig i yrkeslivet ställde sig Fanny frågan om även andra blir behandlade på samma sätt? Under 2019 har hon intervjuat en lång rad personer från vitt skilda verksamheter; entreprenörer, politiker, influensers och artister. I podden Fannys Förebilder har mer än 60 personer i ledande position berättat om sina erfarenheter. Sammantaget skapas en bild av det motstånd kvinnor i yrkeslivet möter idag, samtidigt som lyssnaren tipsas om hur man upptäcker och konkret bemöter motstånd. Här finns något att lära föra alla.

Fanny Widman tilldelas Q80s pris för sin nyfikenhet att ta sig ann en svår och komplex fråga på ett enkelt sätt och för sitt mod att be etablerade personer från skilda branscher att dela med sig av sina erfarenheter öppet, till nytta för alla. Podden bidrar till synliggörande av beteenden, strukturer och motstånd, men inte minst till förändring genom ett konstruktivt angreppssätt. På kort tid har Fanny Widman gått från att undra och förundras till att upplysa och utbilda.

Intern pristagare 2019

Margareta Jeding Ivert

Margareta Jeding Ivert tilldelas 2019 års Q80-pris för sina insatser i föreningen. Margareta har varit medlem sedan 2009 och har varit styrelserepresentant 2015–2017 då föreningen ökade sitt medlemsantal markant. Att skapa intressanta aktiviteter i olika sammanhang som har fått våra medlemmar och gäster att känna sig nyfikna och välkomna har varit ett av de sätt som Margareta bidraget till Q80s verksamhet.

Margareta är känd för sin positiva inställning till utmaningar och för att ha en vänlig och inkännande personlighet som får personer hon möter att uppleva trygghet och välkomnande. I sin yrkesroll har hon ägnat sig åt människor och kommunikation i olika genrer; som journalist, som kommunikatör men inte minst som coach för arbetssökande och nyanlända.

Margaretha Jeding Ivert är en utmärkt teamspelare med stor ansvarskänsla. Hon är varm, generös och en engagerad medmänniska som aktivt verkar för att andra ska hitta sin nyfikenhet och sitt mod att upptäcka nya vägar och möjligheter. Margareta lever naturligt upp till Q80s värdeord; generositet – engagemang - mod och nyfikenhet.

Bilden ovan: 2019 års interna pristagare Margareta Jeding Ivert (t.h.) och ordförande Lotta Nordström.

Tidigare pristagare

Interna pristagare

2020               Marianne Isakson
2019               Margareta Jeding Ivert
2018               Petra Åkerlund
2017               Mariola Gummesson
2016               Elenor Sjunnevik
2015               Yvonne Malmström
2014               Helena Cederqvist
2013               Sibylle Wenne
2012               Lena Johansson
2011               Karin Reuterskiöld
2009               Annica Bergman
2008               Maude Schyffert
2007               Helene Nuder
2006               Birgitta Reinfeldt
2005               Carina Israelsson
2004               Ulrika Loinder
2003               Monika Truwert
2002               Vianne Ronneman
2001               Cecilia Engström
2000               Katarina Curman
1999               Birgitta Westerberg
1998               Ann-Christine Backman
1997               Marie Tell
1996               Gunilla Roman
1995               Birgitta Melander
1994               Rose-Marie Hertzman
1993               Marja-Leena Agri
1992               Gudrun Malmqvist
1991               Christina Stendahl
1990               Rita Platzer

Externa pristagare

2020     Ewa Skoog Haslum
2019      Fanny Widman & Stina Wollter
2018      Katarina Wennstam
2017      Pernilla Alexandersson (Add Gender)
2016      Christina Franzén och Marita Svensson (GoGenius)
2015      Agnes Wold
2014      Birgitta Björk
2013      Marika Markovits
2012      Camilla Kuylenstierna
2011      Carolina Neurath