Stadgar för Q80

§1

Föreningen är öppen för kvinnor.

§ 2

Q8o är en oberoende förening som ska fungera som ett bransch- och åldersöverskridande nätverk för att inspirera och stödja kvinnor i yrkeslivet. Information om mål, aktiviteter och medlemmar ska finnas på hemsidan . Korrespondens från styrelsen sker huvudsakligen via epost.

§ 3

Antalet medlemmar ska begränsas till 150. Medlemskap fastställs av styrelsen efter att sökande har deltagit som gäst, alternativt föreläst, vid av föreningen anordnad aktivitet vid minimum ett tillfälle. Nya medlemmar väljs in av styrelsen löpande under året. Eventuellt utträde ur föreningen sker skriftligt, till styrelsen.

§ 4

Föreningens angelägenheter ska skötas av en styrelse vald bland medlemmarna, som består av ordförande, vald på ett år, och 5-6 ledamöter, av vilka hälften väljs årligen för två år. Dessutom ska finnas 1-3 suppleanter, de ska väljas efter samma principer som styrelsens övriga ledamöter. Val sker vid årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och firmatecknare . Suppleanter äger rösträtt när de ersätter ordinarie ledamöter. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid samtliga styrelsemöten förs protokoll. Styrelsen ska anordna minst fyra medlemsaktiviteter per år.

§ 5

Föreningens räkenskapsperiod ska vara kalenderår. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor, som har suppleant. Dessa väljs av årsmötet.

§ 6

Medlem i föreningen betalar en årsavgift som årsmötet beslutar. Medlem som inte har betalt årsavgift vid av styrelsen fastställt och kommunicerat förfallodatum och fått påminnelse utesluts. Beslut om uteslutande fattas av styrelsen.

§ 7

Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar före mötet. Kallelse till årsmöte görs via e-post. Extra föreningsmöte ska utlysas av styrelsen när minst 1/10 av medlemmarna så påkallar. I begäran om extra föreningsmöte ska de frågor som behandlas vid mötet anges. Kallelse till extra föreningsmöte ska ske minst 14 dagar före mötet.

§ 8

Vid årsmötet ska följande ärenden upptas:

 • Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 • Beslut om årsmötet är stadgeenligt sammankallat.
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste räkenskapsår.
 • Framläggande av ekonomisk redovisning för samma år.
 • Revisionsberättelsen delges mötet.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar.
 • Val av föreningsordföranden  för tiden till och med nästkommande årsmöte.
 • Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två  år.
 • Val av styrelsesuppleant/-er för en tid av två år.
 • Val av revisor och revisorssuppleant.
 • Val av tre ledamöter till valberedning med uppgift att förbereda nästkommande val.
 • Beslut om årsavgift avseende nästkommande räkenskapsår.
 • Övriga frågor

§ 9

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal äger (· föreningens ordförande utslagsröst .Vid röstning genom ombud gäller skriftlig fullmakt.

§ 10

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast om beslut därom fattas av årsmötet, vid vilket beslutet biträdes av majoriteten av de röstande. För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det andra inte får sammanträda tidigare än en månad efter det första. Beslut om föreningens upplösning ska innefatta förordnande om disposition av föreningens tillgångar.