Stadgar för Q80

§1

Föreningen är öppen för kvinnor.

§ 2

Q8o är en oberoende förening som ska fungera som ett bransch- och åldersöverskridande nätverk för att inspirera och stödja kvinnor i yrkeslivet. Information om mål och aktiviteter ska finnas på hemsidan. Kommunikation från styrelsen sker huvudsakligen via epost eller andra valda digitala plattformar.

§ 3

Antalet medlemmar begränsas ej. Medlemskap fastställs av styrelsen efter att medlemsavgift erlagts, alternativt att personen föreläst vid av föreningen anordnad aktivitet.

§ 4

Föreningens angelägenheter ska skötas av en styrelse vald bland medlemmarna, som består av ordförande, vald på ett år, och minst 2 eller maximalt 6 ledamöter, av vilka hälften väljs årligen för två år. Dessutom kan det finnas 1-3 suppleanter, vilka väljs på ett år. Val sker vid årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och firmatecknare. Suppleanter äger rösträtt när de ersätter ordinarie ledamöter. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Vid samtliga styrelsemöten förs protokoll. Styrelsen ska anordna minst två medlemsaktiviteter per år.

§ 5

Föreningens räkenskapsperiod ska vara kalenderår. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av en revisor. Denna väljs av årsmötet.

§ 6

Medlem i föreningen betalar en årsavgift som årsmötet beslutar. Medlem som inte har betalat årsavgift vid av styrelsen fastställt och kommunicerat förfallodatum och fått påminnelse utesluts automatiskt.

§ 7

Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelse till årsmöte ska ske minst 14 dagar före mötet. Kallelse till årsmöte görs via e-post. Extra föreningsmöte ska utlysas av styrelsen när minst 1/10 av medlemmarna så påkallar. I begäran om extra föreningsmöte ska de frågor som behandlas vid mötet anges. Kallelse till extra föreningsmöte ska ske minst 14 dagar före mötet.

§ 8

Vid årsmötet ska följande ärenden upptas:

 • Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare.
 • Beslut om årsmötet är stadgeenligt sammankallat.
  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste räkenskapsår.
 • Framläggande av ekonomisk redovisning för samma år.
 • Revisionsberättelsen delges mötet.
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionsberättelsen omfattar.
 • Val av föreningsordföranden för tiden till och med nästkommande årsmöte.
 • Val av ledamöter till styrelsen för en tid av ett eller två år.
 • Val av styrelsesuppleant/-er för en tid av ett år.
 • Val av revisor och eventuell revisorssuppleant.
 • Val av två ledamöter till valberedning med uppgift att förbereda nästkommande val.
 • Beslut om årsavgift avseende nästkommande räkenskapsår.
 • Övriga frågor

§ 9

Vid årsmötet har varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal äger föreningens ordförande utslagsröst. Vid röstning genom ombud gäller skriftlig fullmakt.

§ 10

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan ske endast om beslut därom fattas av årsmötet, vid vilket beslutet biträdes av majoriteten av de röstande. För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det andra inte får sammanträda tidigare än en månad efter det första. Beslut om föreningens upplösning ska innefatta förordnande om disposition av föreningens tillgångar.